Ordynacja Kościelna księcia Wacława III Adama

Choć okrągła rocznica 450 lat od wydania Ordynacji Kościelnej, zwanej też Porządkiem Kościelnym, przypada dopiero na 2018 rok, to ze względu na tegoroczne obchody 500-lecia Reformacji w Kościele Ewangelickim uznałem za stosowne wspomnieć o tymże ważnym dokumencie. Choćby ze względu na chęć wskazania formalnych początków wiary ewangelickiej w naszym księstwie. 


Oryginalny fragment Ordynacji Kościelnej Wacława III Adama z 1568 roku

Słów kilka o dacie wydania Ordynacji Kościelnej

Ordynacja Kościelna Wacława III Adama została wydana 19 stycznia 1568 roku. W wielu materiałach promocyjnych wydawanych w tym roku pojawia się data 21 stycznia 1568 roku, co wiąże się z nieuwagą lub najpewniej z niezrozumieniem pierwotnego tekstu zapisanego w języku staroczeskim:

Od Wysocze Oswiczeneho Knyžiete a Pana, Pana Waczlawa z Božy milosty w Slezy Knyžiete Tiessinskeho a Welkeho Hlohowa a t. d. Potwrzeny Lieta 1568. Lietta Panie Tisyczeho Pietisteho Ssestdesateho Osmeho, W Pondiely Przed S. Agnessku. […]

A więc dokument, jak zostało napisane, wydano „w poniedziałek przed Świętą Agnieszką”. Dzień św. Agnieszki przypada na 21 stycznia. Trzeba też mieć świadomość, że w czasach powstania Ordynacji Kościelnej obowiązywał jeszcze kalendarz juliański, który dopiero w 1585 roku zastąpiono znanym nam współcześnie kalendarzem gregoriańskim. Tak więc na podstawie dokonanych obliczeń w oparciu o Vademecum. Podręcznik do studiów archiwalnych dla historyków i prawników polskich autorstwa T. Wierzbowskiego ustalono, iż dzień św. Agnieszki przypadał w 1568 roku na środę, toteż poniedziałek przed św. Agnieszką wypadał na 19 stycznia. 

Wacław III Adam

Ordynacja Kościelna. Jakie kwestie poruszył w niej książę?

Ordynacja Kościelna Wacława III Adama jest najważniejszym dokumentem, który sformalizował wiarę ewangelicką w Księstwie Cieszyńskim. Dzieli się na wstęp i dziewięć artykułów traktujących o najważniejszych aspektach wiary mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego:

1. O Chrzcie świętym.
2. O spowiedzi.
3. O sakramencie ołtarza.
4. Aby wszelkie zaklinanie lub święcenie jako to chrztu, pokarmów, ziół, wody, soli i tym podobnych rzeczy zostało zaniechane.
5. Aby nikt nie mógł zawrzeć małżeńskiego związku kto by wpierw z ambony trzykrotnie nie był ogłoszony.
6. Jakie święta mają być zachowywane.
7. Aby zaniechane zostały nieużyteczne ceremonie przy mszy.
8. O ceremoniach w ciągu całego roku.
9. O pogrzebie, czyli chowaniu zmarłych.

Zanim jednak książę scharakteryzował kolejno każdy z artykułów wystosował on w dokumencie obszerną przedmowę skierowaną do zwierzchności, rządców, proboszczów i chrześcijańskiego czytelnika. Zacytuję zatem kilka fragmentów z przedmowy: […] Jedney každey Wrchnosty przedny powinost gest, aby oprawdowu peczy o prawe Nabožienstwy miela (Jest to każdej władzy zwierzchniej przednią powinnością, aby szczerą otaczała pieczą prawą religię) […]; […] w tom to Knyžietstwy Tiessinskem, poswad se mnoho nekrzestianskich zlych używany w Kostelich zachowawalo, a gestie se zachowawagi w niekterich mistiech, ktere zczela proti Slowu Božimu gsu (w tym to Księstwie Cieszyńskim potąd zachowywało się w kościołach mnóstwo niechrześcijańskich złych zwyczajów i jeszcze się zachowuje w niektórych miejscach)[…]; […] Wieczny Otecz Pana nasseho Gežisse Krysta racz sobie take w tomto Knyžietstwy Tiessinskem Czyrkew Swatu skrze swe milostne Spasytelne Slowo wzbudity a wyzdwihnuti (Wieczny Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, racz sobie także i w tym Księstwie Cieszyńskim przez swe miłościwe zbawiające Słowo wzbudzić i wznieść kościół święty) […].

Kwestia języka

Wacław III Adam, wydając Ordynację Kościelną, wprowadził do kościoła zrozumiały dla mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego język czeski, który zaczął w czasie nabożeństwa wypierać stosowaną dotychczas łacinę. Sprawy języka, w jakim powinno być odprawiane nabożeństwo na terenie całego Księstwa Cieszyńskiego, zawarte zostały w artykule ósmym. […] Potom kniez at se obrati twarzi k lidu a spiwa Ewangelium czesky (Potem niech się ksiądz zwróci twarzą do ludu i śpiewa po czesku Ewangelię) […]; […] Nawsych pak at se toliko czeski spiwa (Na wsiach niech się śpiewa wyłącznie po czesku) [...]. Mieszkańcy Księstwa Cieszyńskiego praktycznie do połowy XIX wieku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze polskojęzyczne kancjonały, modlili się po czesku. 

Warto zwrócić uwagę, że wtedy Korona Świętego Wacława spoczywała już w rękach katolickich Habsburgów. To po raz kolejny dowodzi, jak szeroko zakrojona była autonomia Księstwa Cieszyńskiego w ramach Ziem Korony Świętego Wacława, skoro książę mógł tak znacząco zreformować Kościół w granicach swojego księstwa. Habsburgowie, w sposób radykalny, interweniowali w tej sprawie dopiero po śmierci Elżbiety Lukrecji. Decyzja Wacława III Adama zmieniła na wieki strukturę religijną Księstwa Cieszyńskiego, a jej efekty widoczne są do dnia dzisiejszego pod postacią ekumenizmu na tej ziemi.