„Księstwo” GołęszycówZanim w 1290 roku powstało Księstwo Cieszyńskie odnajdujemy jedynie lakoniczne wzmianki na temat kasztelanii cieszyńskiej i poszczególnych miejscowości, które do niej należały. Dzieje przed powstaniem kasztelanii giną gdzieś w mrokach historii i nasuwa się stwierdzenie, iż żyły tu przysłowiowe gryfy i smoki.
Nic bardziej mylnego. Otóż przynajmniej od VII wieku naszej ery tereny te wchodziły w skład plemiennego państwa Gołęszyców, które rozciągało się od wzgórz Jesionników po rzekę Wisłę. Od północy graniczyło z państwem Głubczyców i państwem Opolan, od zachodu z państwem Czechów, od południa z państwem Morawian (późniejszym Państwem Wielkomorawskim) i od wschodu z państwem Wiślan. Jedyną pisemną wzmiankę na temat Gołęszyców (czes. Holasici) pozostawił nam Geograf Bawarski w 845 roku, a brzmi ona „Golensizi [habent] civitates V”, czyli Gołęszyce posiadają pięć grodów. Do owych pięciu grodów zalicza się najważniejsze grodziska obronne Gołęszyców, czyli Lubomię (gród centralny), Holasovice, Hradec nad Moravici, Stary Cieszyn (Kocobędz – Podobora) i Międzyświeć. Prócz tego plemię posiadało mniejsze osady obronne i osady tkzw. otwarte, których pełnej liczby nie znamy (dotąd odkryto około 30 mniejszych osad gołęszyckich). 

Zasięg państwa Gołęszyców, opracowany na potrzeby strony, na podstawie odkryć archeologicznych polskich i czeskich badaczy


Dwa z wymienionych grodów znajdują się na terenie późniejszego Księstwa Cieszyńskiego. Są to Podobora, czyli Stary Cieszyn, i Międzyświeć (błędnie uważany za praosadę Skoczowa). Gród w Międzyświeciu był granicznym grodem obronnym Gołęszyców, wysuniętym najdalej na wschód. Za Wisłą „czychało” już plemię Wiślan, którego ośrodkiem centralnym był Gród Kraka, czyli obecny Kraków. Warto zaznaczyć, że Wisła stanowiła naturalną granicę pomiędzy Gołęszycami i Wiślanami. Jedyne co łączyło ówczesne plemiona to szlaki handlowe prowadzące z południa w stronę Krakowa. Zgodnie z tezą F. Kmietowicza, Gołęszyce wzięli swoją nazwę od imienia swojego praojca o imieniu Gołęsz. Ów Gołęsz, żył zapewne na przełomie VII i VIII wieku, kiedy zbudowano najstarszy  gród Gołęszyców w Holasovicach niedaleko Opawy (nie prowadzono dotąd dokładnych badań archeologicznych, jednak za jego starszeństwem przemawia etymologia odnosząca się do imienia Gołęsz i Gołęszyców jako plemienia).  W końcu VII lub na początku VIII wieku zbudowano gród w Lubomii (etymologia wskazuje, że jego założycielem był Lubomir, prawdopodobnie syn Gołęsza, a gród zwano pierwotnie Grodem Lubomira), który stał się centralnym grodem plemienia Gołęszyców.Najważniejszym grodem na terenie obecnego Śląska Cieszyńskiego, był ten znajdujący się w Podoborze, a zwany Starym Cieszynem. Najnowsza ekspertyza badań z grodziska w Podoborze, sugeruje istnienie w tym grodzie klasy rządzącej i lokalnego władyki (w literaturze nazywa się ich książętami, np. książę Polan, książę Wiślan, itd.), który zapewne nadzorował teren przygraniczny z Wiślanami. Z wykopalisk w Podoborze pochodzi wiele interesujących zabytków kultury materialnej, takich jak ceramika, biżuteria, kawałki broni. Wykopaliska potwierdzają także handlowe funkcje grodziska, gdyż część odnalezionych przedmiotów pochodzi z różnych zakątków nie tylko Słowiańszczyzny. 

Grodzisko w Podoborze, czyli Stary Cieszyn
Drugi gród w Międzyświeciu pełnił wyłącznie funkcje obronne, i nie cechuje się tak bogatym materiałem archeologicznym. 

Pozostałości grodu obronnego w Międzyświeciu


 Oba grody zostały zniszczone pod koniec IX wieku, podczas wyprawy księcia wielkomorawskiego Świętopełka I. Grodu w Międzyświeciu nie odbudowano. W zgliszczach Podobory toczyło się jeszcze życie do XI wieku, natomiast zaczęto je nazywać Starym Cieszynem, gdyż znaczna część ludności z grodu w Podoborze przeniosła się na obecne Wzgórze Zamkowe w Cieszynie, gdzie wcześniej funkcjonowała osada otwarta, o funkcjach mieszkalno-handlowych w miejscu, której zbudowano Nowy Cieszyn. 

Kawałki ceramiki znalezione w Podoborze


Co działo się z cieszyńskimi Gołęszycami po splądrowaniu przez Świętopełka I, tego dokładnie nie wiadomo. Tradycyjnie ich ziemie powinny zostać przyłączone do Państwa Wielkomorawskiego. Istnieją jednak przesłanki, iż jest to mało prawdopodobne, gdyż Świętopełk I musiałby tutaj wysłać swoje oddziały do obrony tych terenów. Gdyby tak się stało, na pewno istniałby jakikolwiek ślad po takich działaniach. Według archeologów pomiędzy Gołęszycami a Morawianami istniała w IX wieku pustka osadnicza, czyli granicę pomiędzy tymi plemionami tworzyły góry i puszcze. Brak jest również śladów migracji, zatem nikt nowy nie przybył na te tereny, a Gołęszyce również się stąd nie ruszyli. Według historyków po upadku Państwa Wiekomorawskiego, ziemie te zostały w X wieku przyłączone do Czech, jednak brak jest jakiejkolwiek wzmianki na ten temat, a gdyby tak rzeczywiście było, to zapewne odnotowano by ten fakt w kronikach. Zatem najpewniej, Gołęszyce nadal funkcjonowali jako odrębne państewko pomiędzy Jesionnikami a Wisłą. Jedynym pewnym wydarzeniem, jest przyłączenie tych ziem na przełomie X i XI wieku do państwa piastowskiego.

Metalowe artefakty z Podobory
Co zatem przetrwało do naszych czasów po Gołęszycach? Na pewno zachowały się, w różnym stanie, osady gołęszyckie. Odnaleziono kawałki ceramiki, biżuterii. Imiona Gołęszyckich władyków (książąt) przetrwały w nazwach niektórych miejscowości. Istnieją również wioski etymologicznie związane z Gołęszycami. Przetrwali w przekazie ludowym, gdzie można odnaleźć opowieści o ich świątyniach, grodach, a czasem nawet dokonaniach (najczęściej założeniu jakiejś osady).Jako ciekawostkę można dorzucić fakt, że wśród zwolenników morawskiej autonomii, powstała hipoteza, która podważa zasadność używania określenia Śląsk, dla ziem zamieszkiwanych przez Gołęszyców. Za zmianą nazwy Śląsk na Gołęszyce (Holasicko), ma przemawiać fakt, iż nazwa Śląsk pochodzi od plemienia Ślężan, a ci nigdy nie zamieszkiwali tych terenów. Dodatkowo można zauważyć, że Morawy noszą nazwę od plemienia Morawian, Czechy od plemienia Czechów, Ziemia Opolska od plemienia Opolan, Łużyce od plemienia Łużyczan, Mazowsze od plemienia Mazowszan, Pomorze od plemienia Pomorzan, itd. W dodatku nazwa Śląsk odnosiła się pierwotnie, rzeczywiście, wyłącznie do terenu u podnóża Ślęży. Naturalną granicę pomiędzy dzisiejszym Dolnym Śląskiem i Górnym Śląskiem, a zatem Ślężanami i Opolanami, wytyczała nieistniejąca dziś Przesieka Śląska (pas celowo nietrzebionej puszczy o funkcjach obronnych). Zgodnie z tą teorią nazwa Górny Śląsk nie powinna istnieć. Po raz pierwszy takie określenie pojawiło się na przełomie XV i XVI wieku. Do tego czasu w źródłach czeskich występuje określenie Holasicko, czyli Gołęszyce.Pomysł zapewne ciekawy, historycznie i etymologicznie uzasadniony, zatem przykładowo zniknąłby z podręczników „Śląsk Cieszyński”, a w jego miejsce wstawiono by „Gołęszyce Cieszyńskie”, co też brzmi całkiem interesująco, a co najważniejsze historycznie poprawnie.