KSIĘSTWO CIESZYŃSKIEOficjalna nazwa państwa:
Oficiální název státu:
Oficjalne miano państwa:
Offizielle Staatsname:
Official name:
KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE
TĚŠÍNSKÉ KNÍŽECTVÍ
KSIYNSTWO CIESZYŃSKI
HERZOGTUM TESCHEN
DUCHY OF TESCHEN


Dewiza państwowa:
Státní motto:
Dewiza państwowo:
Staatsmotto:
State motto:
BENEDICTIO DOMINI DIVITES FACIT
(Błogosławieństwo Pana bogatymi czyni)
(Boží blahoslavenství bohatými činí)
(Błogosławiyństwo Pónbóczka robi bogatymi)
(Segen des Gott macht reich)
(Blessing of the Lord makes rich)

Herb:
Státní znak:
Herb:
Wappen:
Coat of Arms:

Wielki Herb Księstwa Cieszyńskiego 
Velký Státní Zank Knížectví Těšínského 
Wielki Herb Ksiynstwa Cieszyńskigo 
Groß Wappen der Herzogtum Teschen 
 Large Coat of Arms of the Duchy of Teschen
Mały Herb Księstwa Cieszyńskiego 
Malý Státní Znak Knížectví Těšínskáho 
Mały Herb Ksiynstwa Cieszyńskigo 
Klein Wappen der Herzogtum Teschen 
Small Coat of Arms of the Duchy of TeschenFlaga państwowa:
Státní vlajka:
Fana:
Flagge:
Flag:
Hymn państwowy:
Státní hymna:
Hymna:
Nationalhymne:
National Anthem:
Płyniesz Olzo po dolinie                                PLAY
Sie fließen Olza auf dem Tal

Język urzędowy:
Úřední jazyk:
Jynzyk urzyndowy:
Amtsprache:
Official language:
polski, czeski, niemiecki, gwara cieszyńska
polština, čeština, němčina, těšínské nářečí
polski, czeski, nimiecki, po naszymu
polnisch, tschechisch, deutsch, Teschener Mundarten
Polish, Czech, German, Teschen Dialect

Stolica:
Hlavní město:
Główne miasto:
Hauptstadt:
Capital city:
Cieszyn
Těšín
Cieszyn
Teschen
Teschen

Ustrój polityczny:
Státní zřízení:
Ustrój polityczny:
Staatsform:
Government:
Monarchia
Monarchie
Monarchia
Monarchie
Monarchy

Głowa państwa:
Hlava státu:
Głowa państwa:
Staatsoberhaupt:
Head of state:


Karol II Habsburg (pretendent)
Rząd:
Vláda:
Rzónd:
Reigerung:
Government:
Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego
Krajská Vláda Těšínského Knížectví
Rzónd Krajowy Ksiynstwa Cieszyńskigo
Nationale Regierung des Herzogtum Teschen
National Government of the Duchy of Teschen

Powierzchnia:
Rozloha:
Powiyrzchnia:
Fläche:
Area:


2282 km²Ludność:

Obyvatelstvo:

Miyszkańcy:

Einwohnerzahl:

Population:
Polacy, Czesi, Niemcy, Żydzi, Ślązacy Cieszyńscy, Ślązacy, Włosi, Romowie, Wietnamczycy
Poláci, Češi, Němci, Židé, Těšínští Slezané, Slezané, Italové, Romové, Větnamci
Polocy, Czesi, Niymcy, Żydzi, Ślónzocy Cieszyńscy, Ślónzocy, Włosi, Cygóni, Wietnamcy
Polen, Tschechen, Deutschen, Juden, Teschener Schlesiener, Schlesiener, Italiener, Roma, Vietnamesisch
Poles, Czechs, Germans, Jews, Teschen Silesians, Silesians, Italians, Roma, Vietnemese

Jednostka monetarna:
Státní měna:
Pinióndz:
Währung:
Currency:
Talar Cieszyński
Těšínský Tolar
Talar Cieszyński
Teschener Tolar
Teschen Tolar

Oznakowanie pojazdów:
Poznavací značka:
Oznaczyni pojazdów:
Kennenzeichen:
Vehicle designation:

Utworzenie:
Vznik:
Utworzyni:
Werdegang:
Origin:


1290Status obecny:
Aktuální status:
Dzisiejszy status:
Aktuell Status:

Actual status:
Podział pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republikę Czeską.
Rozdělení mezi Polskou Republiku a Českou Republiku.
Podzielóne miyndzy Rzeczpospolitóm Polskóm a Republike Czeskóm.
Die Trennung zwischen der Republik Polen und der Tschechischen Republik.
Divided between the Polish Republic and the Czech Republic.